Listy vlastníctva sú cenným zdrojom informácií nie len pre kupujúcich, ale i pre samotných majiteľov nehnuteľností. Je preto užitočné vedieť v nich čítať a orientovať sa.

Každý list vlastníctva pozostáva z troch hlavných častí:

časť A, – MAJETKOVÁ PODSTATA:

V tejto časti nájdete informácie o nehnuteľnostiach, ktoré majiteľ vlastní. Jedna osoba môže figurovať na viacerých listoch vlastníctva, čiže nemusí byť zoznam majetku na jednom LV (liste vlastníctva) konečný. Môžete tu nájsť čísla parciel pozemkov, ich výmeru a využitie, dokonca informáciu, či sa nachádzajú v intraviláne alebo extraviláne obce (v zastavanom území alebo mimo zastavaného územia. Dôležitá informácia, ak plánujete výstavbu rodinného domu.), nachádzajú sa tu súpisné čísla stavieb, atď.

Pozn. autora: stavebný pozemok ako taký katastrálny úrad nepozná.

časť B, – VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:

Ako napovedá názov, v tejto časti sú vypísaní vlastníci a informácie o nich: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa. Adresa nebýva vždy aktuálna, pretože pri zmene trvalého pobytu sa často zabúda uviesť túto zmenu aj na katastri. Môžete tu nájsť aj dátum narodenia vlastníkov, čo je dosť užitočná informácia, ak je niektorí z vlastníkov neznámi a vy by ste ho potrebovali nájsť. Pomocou mena a dátumu narodenia viete hľadať v archívoch, na matrike a pod. A posledným údajom je výška spoluvlastníckeho podielu uvedená formou zlomku (1/1, 1/2, 1/4, 6530/336850,…). V prípade, že predávate/kupujete len takýto podiel na nehnuteľnosti, nezabudnite na predkupné právo. Zo zákona majú spoluvlastníci predkupné právo, ktoré si ale nemusia uplatniť a na vyjadrenie majú dva mesiace.

časť C, – ŤARCHY:

Práve v tejto časti sa uvádzajú všetky obmedzenia a záložné práva k nehnuteľnostiam.
Môžete tu nájsť napr.:

  • záložné právo v prospech banky (na základe hypotéky alebo iného úveru)
  • exekúcie
  • právo prechodu / prejazdu
  • právo doživotného bývania (rodičia prepísali dom na deti, ale uložili naň vecné bremeno)
  • vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (susedovi ste dovolili potiahnuť plynovú prípojku cez váš dvor)

Záložné právo k bytu, ktoré vzniká zo zákona

S týmto bremenom sa stretávajú kupci, ktorí majú záujem práve o kúpu bytu. Často ich to zaskočí, zneistí alebo vystraší. Veď idú kúpiť byt a už je na ňom ťarcha v podobe záložného práva k bytu v prospech ostatných vlastníkov bytov. To ako zvyšok bytovky si môže nárokovať na ich domov?

V podstate to tak je i nie je. Vy ako obyvateľ bytovky neviete nijako ovplyvniť, kto sa do vášho vchodu nasťahuje, alebo komu susedia predajú svoj byt. Čo keď je to rodina, ktorá z nejakých dôvodov časom nevie platiť do bytového fondu opráv a vznikajú tu nemalé dlhy? Čo potom?

Na takéto situácie myslí štát, ktorý na základe §15 zákona č. 182/93 Z. z. chráni ostatných vlastníkov bytov. Títo majú vďaka tomuto opatreniu možnosť domáhať sa svojich práv a uhradiť dlh napr. z predaja takéhoto bytu. Toto záložné právo prechádza automaticky na každého nového vlastníka bytu. Presné znenie zákona si môžete prečítať na tejto stránke.

Natrafili ste na liste vlastníctva na niečo, čomu sme sa v tomto článku nevenovali? Kľudne nám napíšte a my Vám radi pomôžeme.

Vaša Sany